Hope in Action

JORDBRUKSINITIATIV I ÖSTRA KONGO

Efter inledande kontakter med ForumCIV/Forum syd/Sida våren 2012 så har Hope in Action under de gångna nio åren återkommande fått förtroendet att driva flera stora utvecklingsprojekt i jordbruksområdena i östra Kongo i samarbete med lokala organisationer.

 

För att få denna typ av statliga bidrag i miljonklassen erfordras ett mycket omfattande volontärarbete från Hope in Actions styrelse och aktiva medlemmar med ansökningar, rapporter, redovisningar och revisioner. Därtill fordras att Hope in Action bidrager med en egeninsats på upp till 10% av projektkostnaden.

 

Men, det är samtidigt mycket stimulerande för oss alla, att få ta del av uppskattningen från projektdeltagarna och deras familjer och den fortskridande socioekonomiska förbättring som projekten leder till. Många positiva intryck förmedlas i ord, bild och siffror genom täta rapporter från vår svenske projektledare och de lokala organisationerna och via våra uppföljningsresor till östra Kongo.

Vi upplever att projekten, globalt sätt, kan ses som en god investering i allas vår gemensamma framtid!

 

Här följer en lite mer utförlig beskrivning av projekten.

Kompletta Årsrapporter och Slutrapporter insända till Forum syd/Sida finns tillgängliga på förfrågan.

 

Ett s k ”mindre utvecklingsprojekt” under beteckningen ”Jordbruksprojekt i Nord Kivu” (proj nr 300006154) genomfördes redan i juli-dec 2013 tillsammans med lokala partnern VIVAG (Vivre loins des Vagues) och med praktiskt stöd från vår dotterorganisation på plats i Goma, Hope in Action/DR Congo.

 

Totalt 161 kvinnor rekryterades till veckolångt seminarium på sex olika orter för utbildning i rättighetsfrågor, jordbruksteknik och basal ekonomi. Projektet var mycket framgångsrikt och har starkt bidragit till genomförandet av senare projekt. Många av kvinnorna har nämligen kommit att deltaga som lokala assistenter, vid sidan av sakkunniga agronomer och projektledare.

 

Forum syd bidrog till en ”Förstudieresa” (proj nr 30006428) i oktober 2013, med möjlighet till planering av större utvecklingsprojekt i regionen. En dokumentärfilm framställdes, som senare visats hos Form syd och i många andra sammanhang för stora grupper av intresserade.

 

Utvecklingsprojektet ”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300006759) genomfördes tillsammans med lokala partnern VIVAG i Nord Kivu-provinsen under 2015–2016. Projektet bidrog till en mätbar förbättring av levnadsförhållanden och ökat inflytande, i synnerhet för kvinnogrupper i jordbruksbygderna.

 

Målet var, att kvinnorna med projektets hjälp ska få ökad kunskap inom områdena mänskliga rättigheter, ekonomi, hållbart jordbruk och kvinnligt ledarskap.

 

Seminarieperioder organiserades och jordbruksfält hyrdes för praktisk utbildning och erfarenhetsutbyte. Flödet av jordbruksprodukterna från jordbruksfält till tätorter främjades genom tillgång till lagring av skörden i gemensamt disponerade lokala magasin och transport för försäljning i provinshuvudstaden Goma.

 

 

Totalt rekryterades fler än 1 500 kvinnor på sex projekt-orter. Rapporterna visar stort engagemang och uppenbar förbättring av skördar, distribution och försäljningsmöjligheter. Man noterar uppenbar förbättring av den socioekonomiska situationen för stora grupper av utsatta och marginaliserade familjer. Nyttoeffekten förväntas bli långsiktigt avgörande för många, som får tillfälle att gruppera sig i starka, samverkande grupper och förbättra sin försörjningsförmåga, trots den komplexa verkligheten.

 

I sekundärledet nås familjerna och barnen, totalt cirka 9000 personer.

 

Framgången ledde till stöd för ytterligare projekt: ”Fortsatt utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i östra Kongo” (proj nr 300007389), som genomförts åren 2017–2018. Även här samverkade vi lokalt med VIVAG. I projektet organiserades ytterligare ca 1 000 kvinnor på flera orter. Som tidigare erbjöds utbildning i kvinnors rättigheter under uppbyggnaden av samhället, ekonomi och jordbruk i samordnad form med möjlighet till distribution och försäljning. Slutrapportering sker i september 2019.

 

Parallellt med utförande av proj nr 7389 etablerades under en uppföljningsresa våren 2017, tillsammans med vår dotterorganisation Hope in Action/DR Congo, kontakt med ytterligare en lokal partner, nämligen ASAFR (Act to Save AFRica).

 

Detta har lett till ytterligare stort stöd från Forum syd för utvecklingsprojektet ”The empowerment of women and capacity building of solidarity groups in coffee farming districts, South Kivu, DRC” (proj nr 300007748).

 

Inom ramen för detta projekt har våren 2018 rekryterats 1200 personer, 90% kvinnor och 10% män, på flera orter i Bulengaområdets kaffedistrikt, sydväst om Goma.

 

Målsättningen är, att familjer skall ges möjlighet att bilda solidaritetsgrupper, att hävda sina mänskliga rättigheter med särskild kunskap om kvinnors rättigheter och att bidraga till en stabilisering och socio-ekonomisk utveckling av lokalsamhällena.

 

Vi kunde vid uppföljningsresa hösten 2018 på plats notera att verksamheten är i full gång med engagerade deltagare under ledning av kompetenta lokala projektledare. Projektet löper vidare under hela 2019 inför slutrapport 2020.

 

I april 2019 insändes ansökan för nytt stort utvecklingsprojekt under 2020-21 med rubriken ”Supporting local governance and strengthening women leadership within the rural communities of Masisi and Goma area – North Kivu province/DR Congo.”

 

Som lokal organisation medverkar denna gång vår autonoma partner Hope in Action/DR Congo.

 

Handläggningen är numera utstationerad till Forums syd kontor i Nairobi, och därifrån meddelades i maj att ansökan mottagits och behandlas under proj nr 300008673.

 

Under hösten 2019 har vi fått besked om att vi fått 2,3 miljoner av Forum Syd/SIDA till projektet. Vi startar detta projekt i januari 2020.

 

Den svenska organisationen Hope in Actions ”Egeninsats”.

 

Det måste nämnas, att en förutsättning för de statliga bidragen från Forum syd/Sida är, att vi med privat insamlade medel finansierar minst 5-10% av projektbudgeten. Det betyder att för ett miljonbidrag måste vi redovisa egen insamling av 50-100 000 SEK!

 

Detta har under åren gjorts möjligt genom alla ekonomiska gåvor / ”investeringar” från medlemmar, sponsorer och partners dvs enskilda privatpersoner, företag, föreningar och församlingar, som uppenbarligen delar vår uppfattning, att denna verksamhet i ett större sammanhang får ses som: ”En investering i allas vår gemensamma framtid”!

 

Läs mer om hur du kan stötta vårt arbete och bli medlem i Hope In Action LÄNK.

 


Uppdaterad 2021-06-20