WE STAY WHEN OTHERS HAVE LEFT THE CRISIS GROUND 

OM OSS

I en långvarig väpnad konflikt, som den i Kongo, far människor väldigt illa. Inte bara kroppsligt utan även andligt och själsligt. Vi inom Hope in Action försöker ta med denna helhetssyn i vårt arbete. En skadad människa behöver inte bara hjälp rent fysiskt, så därför har vi satsat en stor del av vårt arbete på den läkandefas som följer efter ett våldsdåd.

 

Hope in Action stannar kvar när andra lämnat krishärden. Vi bygger långsiktigt och vill vara med och se ett nytt samhälle byggas upp efter kriget och konflikterna i Kongo.

 

Hope in Action/Sverige är en svensk organisation (ideell förening) med en väletablerad och kompetent partner-organisation i Afrika, Hope in Action/DR Congo. Föreningen är baserad på kristna värderingar.

 

Vi är registrerade lokalt i de länder vi arbetar; och var enhet är självständig med egen styrelse.

 

Genom denna modell, kan vi uppnå den enkelhet vi eftersträvar, där vägen mellan beslut och handling är så kort som möjligt.

Fördjupningstext till bild – Projekt och visioner

(Klicka på den gröna länken så kommer det upp en pdf för nedladdning/utskrift)

 

Hope In Action uppmuntrar och styrker sina samarbetspartner genom ett långsiktigt engagemang. Vi erbjuder handfasta lösningar baserade på en djupgående kunskap, till individer, affärsrörelser, organisationer och hela samhällen. Genom affärspartnerskap ser vi till att hjulen för utveckling hålls rullande. Att bygga affärskunskap och fostra ekonomiska och sociala nätverk är nyckelelement, för att lägga grunden för fattiga och marginaliserade grupper att bygga en bättre framtid. Vi stannar kvar efter andra lämnat krisscenen.

 

Projekt utarbetas av personal som känner förhållanden och behov. De tar med de nationella aspekterna vid ansökning, denna kunskap är ofta helt avgörande om ett projekt kommer lyckas eller ej. Hope In Action är måna om att alla hjälpinsatser skall vara väl förankrade bland dem som skall få del av hjälpen. Bildligt talat skall idéerna födas fram av de behövande själva. Detta skapar den närhet mellan gåvogivare och mottagare som vi eftersträvar. Varje enhet av Hope In Action, kan själv söka medel lokalt.

 

Vi hoppas också kunna slå hål på myten att alla medel för bistånd kommer från den ”rika världen”. Bland Afrikaner finns också en stor vilja att hjälpa till både ekonomiskt och rent praktiskt. Projekten redovisas enligt god redovisningssed, och sammanställs av auktoriserad revisor. Detta är av största vikt för alla. Samordning av projekt sker i Sverige.

ORGANISATIONSINFORMATION

Organisationsnummer: 802433-0964

 

Vid Hope in Actions årsstämma 2020-10-04 i Alingsås valdes följande:

 

Styrelsen i Hope in Action/Sverige

 

Till ordinarie styrelseledamöter valdes:

Elida Slaatto, ordförande (kvarstår ett år)

Anna-Karin Jernberg, ekonomiansvarig (omval 2 år)

Henrik Larsén, sekreterare (kvarstå ett år)

Anna Palm, kommunikation (omval två år)

Birgitta Andersson (omval två år)

 

Till styrelsesuppleanter valdes:

Robin Andersson (omval två år)

Ingrid Holmblad (kvarstår ett år)

Klara Lindqvist (kvarstår ett år)

 

Revisorer

 

Till ordinarie revisor för ett år valdes:

Auktoriserade revisor Ann-Lovise Rosenqvist, RSM

Till revisorssuppleant för ett år valdes:

Auktoriserade revisor Henrik Ehrenpohl, RSM

 

Valberedning

Heléne Okomdal Holmgren (sammankallande)
Tina Björkdahl Andersson

 

Styrelse för systerorganisation Hope in Action/DR Kongo

Ordinarie styrelseledamöter:

Pastor Kambale Ndiwe Lubula

Herr Heri Nshabiro

Doktor Hangi Vumilia

Herr Bidjosi Bika Léonard

Fru Marie Shematsi Baeni